جراحی ماستکتومی

ماستکتومی نامی است که در علم پزشکی برای برداشتن سینه در درمان سرطان پستان انتخاب شده است.

انواع ماستـکتومی

  • ماستکـتومی ساده
  • ماستـکتومی رادیکال
  • ماستـکتومی با حفظ پوست

ماستکتومی کامل ساده

در این عمل ف تمامی بافت سینه ، به همراه نوک سینه و هاله دور آن برداشته می شود، اما غدد لنفاوی زیر بغل دست نخورده باقی می ماند. به این روش ماستکتومی توتال نیز گفته می شود.

ماستکتومی پارشیال

در مرحله یک و دو سرطان سینه ، با برداشتن غدد لنفاوی آگزیلاری  و در ادامه با شیمی درمانی و پرتو درمانی می توان بیماری را کنترل نمود.

برداشتن غدد لنفای زیر بغل در سه سطح انجام می شود:

  • سطح یک : ضعیف ترین حالت درگیری غدد لنفاوی می باشد. در این شرایط، غدد لنفاوی از نزدیکی سیاهرگ زیر بغل تا عضله ی لاتیسموس دورسی برداشته خواهد شد.
  • سطح دو : در این لول غدد لنفاوی در عمق عضله پکتورال نیز درگیر شده است.
  • سطح سه : چنانچه  در زمان نمونه برداری غده ی لنفاوی نگهبان ، نتیجه مشاهده شده حاکی از این باشد که سلول های بدخیم غدد لنفاوی را درگیر کرده اند، غدد لنفاوی زیر بغل به طور کامل برداشته خواهد شد.

در این نوع عمل لازم است تا بیمار به مدت 15 تا 20 روز محدودیت حرکتی در ناحیه بازو خواهد داشت.

ماستکتومی رادیکال

در ماستکتومی وسیع یا رادیکال بافت پستان ، هاله و نوک آن ، همچنین غدد لنفاوی زیر بغل به طور کامل برداشته خواهد شد.

در صورتی که همزمان با ماسـتکتومی عمل بازسازی سینه انجام نشود، پس از 20 تا 30 روز وضعیت بیمار به طور کامل بهبود می یابد.

ماستکتومی با حفظ پوست

در این روش جراحی ، بافت پستان و هاله و نوک آن برداشته می شود، اما پوست سینه حفظ می شود.

در صورتی که عمل بازسازی انجام شود، نتیجه حاصل از عمل با زیبایی قابل قبولی همراه خواهد بود.

لازم به ذکر است در انواع عمل های ماستـکتومی می توان همزمان با عمل برداشتن سینه ، جراحی بازسازی سینه را نیز انجام داد.

ترمیم سینه

بانوانی که به دنبال درمان سرطان سینه بافت سینه خود را از دست می دهند، با عدم زیبایی ظاهری مواجه می شوند. همچنین روحیه شان نیز تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و گاهاً دچار افسردگی می شوند.

در این شرایط با انجام جراحی بازسازی با یا بدون پروتز سینه می توانند، زیبایی ظاهرشان را مجدد به دست آورند و روحیه خود را حفظ نمایند.