جهت مشاهده نمونه های بیشتر جراحی های انجام شده میتوانید به اینستاگرام دکتر محمد هادیزاده مراجعه کنید .