کوچک کردن سینه

کوچک کردن سینه

کوچک کردن سینه
اندازه ی پستان ها به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله تاثیرات ژنتیکی ، وزن بدن و اثر هورمون های جنسی زنانه در اندازه ی هورمون ها ….

پاسخ