کاندیدای مناسب لیفت پستان

کاندیدای مناسب لیفت پستان

کاندیدای مناسب لیفت پستان
بیشتر بانوان بر اثر عواملی همچون گذراندن دوران شیردهی یا کاهش وزن شدید دچار افتادگی پستان می شوند که موجب نارضایتی ..

پاسخ