کاربرد پروتز سینه در آنکوپلاستی

آنکوپلاستی ، یا جراحی ترمیمی با حفظ سینه در درمان سرطان سینه انجام می شود، کاربرد پروتز سینه در آنکوپلاستی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد .

کاربرد پروتز سینه در آنکوپلاستی

در سال های گذشته زمانی که فردی به سرطان سینه مبتلا می شد ، با هدف درمان و اطمینان از عدم عود سرطان پستان در اولیه مرحله به جای تخلیه تومور ، فوراً کل سینه برداشته می شد و متاسفانه این موضوع اثر بسیار منفی در روحیه فرد باقی می گذاشت و برای همیشه بیمار را دچار یک نقص عضو می کرد .

با پیشرفت علم پزشکی ، این مشکل برطرف شد . کاربرد پروتز سینه در آنکوپلاستی نیز در همین جا به میان آمد .

زمانی که جراح سینه می خواهد توده را از سینه خارج کند ، یک لایه ظریف از نسج سینه نیز برداشته می شود و پس از آن نیز نسج سالم باقی مانده ، تحت درمان رادیوتراپی قرار داده می شود . رادیوتراپی با هدف پیشگیری از عود بیماری انجام می شود .

پس از آن این که از سلامت بافت باقی مانده ی سینه مطمئن شویم ، برای باز سازی سینه اقدام خواهد شد .

بازسازی سینه به وسیله ی پروتز سینه انجام می شود .

در جراحی بازسازی سینه ، با این که سینه ترمیم شده و یک سینه جدید به جاگذاری پروتز سینه ایجاد  می گردد اما ، نتیجه حاصل از جراحی متفاوت است . برای مثال حس سینه مانند سینه واقعی نخواهد بود .

خط برش ناشی از جراحی باقی می ماند .

متقارن سازی در جراحی بازسازی سینه :

دیگر کاربرد پروتز سینه در آنکوپلاستی در صورتی است که برای درمان فقط یک سینه برداشته شده باشد و به منظور ایجاد تقارن در سینه و حفظ ظاهر تناسب اندام ، با جاگذاری پروتز در همان سینه می توان این مشکل را تا حدی برطرف نمود .