ژنیکوماستی 4

ژنیکوماستی 4

به بزرگ شدن سینه در آقایان و یا پسران ژنیکوماستی گفته می شود که به طور معمول بر اثر بزرگ شدن خوش خیم
بافت سینه حاصل می گردد .

نظرات بسته شده است.