ژنیکوماستی-هادیزاده

ژنیکوماستی

ژنیکوماستی
به بزرگ شدن سینه در آقایان و یا پسران ژنیکوماستی گفته می شود که به طور معمول بر اثر بزرگ شدن

پاسخ