ژنیکوماستی

ژنیکوماستی

به بزرگ شدن سینه در آقایان ؛ ژنیکوماستی گفته می شود که به طور معمول بر اثر بزرگ شدن خوش خیمبافت سینه حاصل می گردد. این حالت سینه آقایان به دلیل عدم

پاسخ