پیکرتراشی

پیکر تراشی

پیکر تراشی با استفاده از پیکرتراشی می توان شکل بدن را متناسب کرد . پیکر تراشی در علم هنر و پزشکی یکسان شده است که با استفاده از آن می توان…

پاسخ