نکاتی درباره ژنیکوماستی

نکاتی درباره ژنیکوماستی

نکاتی درباره ژنیکوماستی

به بزرگی سینه در آقایان ژنیکوماستی گفته می شود . تعدادی از آقایان سینه ی بزرگ تری نسبت به بقیه ی آقایان دارند ، این رشد سینه ها غیر طبیعی است

پاسخ