مزایای جراحی شکم

مزایای جراحی شکم

مزایای جراحی شکم

بر اثر عواملی همچون کاهش وزن شدید و یا افزایش سن و بارداری های متعدد ، عضلات شکم دچار شل شدگی و افتادگی می گردند .

پاسخ