مراقبت های پس از ماموپلاستی

مراقبت های پس از ماموپلاستی

مراقبت های پس از ماموپلاستی
عمل جراحی ماموپلاستی یا کوچک کردن سینه ها جزو عمل های جراحی پلاستیک شایع به شمار می آید . یزرگ بودن و سنگینی سینه ها ممکن است

پاسخ