محل جاگذاری پروتز سینه

محل جاگذاری پروتز سینه

محل جاگذاری پروتز سینه – محل جاگذاری پروتز سینه ، سه ناحیه می باشد : – زیر عضله سینه ای ( یا عضله ی پکتورالیس ) – روی عضله ی سینه ای – زیر فاشیا

پاسخ