ماستکتومی

ماستکتومی نامی است که در علم پزشکی برای برداشتن سینه در درمان سرطان پستان انتخاب شده است. انواع ماستکتومی ماستکتومی ساده ماستکتومی رادیکال

نظرات بسته شده است.