ماستوپکسی

ماستوپکسی

ماستوپکسی
اغلب زنان پس از به دنیا آوردن بچه و یا شیر دادن آن متوجه می شوند که سینه هایشان از نظر اندازه ، شکل دچار افتادگی شده است..

پاسخ