جراحی سینه در مردان

جراحی سینه در مردان

جراحی سینه در مردان
جراحی سینه در مردان یا ژنیکوماستی وضعیت نسبتا شایعی در بین مردان است که ممکن است در یک یا دو طرف باشد .در برخی موارد …

پاسخ