جراحی ترمیمی سینه

جراحی ترمیمی سینه

جراحی ترمیمی سینه
جراحی ترمیمی سینه در خانم هایی که به دنبال درمان بیماری های پستان و جراحی در سرطان سینه بخشی از بافت سینه برداشته شده باشد ، انجام می شود .

پاسخ