انواع-ماموپلاستی

انواع-ماموپلاستی

عمل ماموپلاستی به معنای جراحی پستان و ترمیم آن می باشد.
انواع ماموپلاستی :
ماستکتومی
انکوپلاستی
ماموپلاستی کاهشی
ژنیکوماستی
ماموپلاستی افزایشی
ماستوپکسی

نظرات بسته شده است.