انواع سرطان سینه

انواع سرطان سینه

انواع سرطان سینه : به طور کلی سینه زن متشکل از سه نوع لنفاوی، لوبول و استروما می باشد:مجراهای لنفاوی کانال هایی هستند که شیر را به سمت نوک سینه هدایت می کنند.

نظرات بسته شده است.