اقدامات قبل از جراحی شکم

اقدامات قبل از جراحی شکم

اکثر افراد بر اثر عواملی همچون بارداری های متعدد یا کاهش وزن شدید دچار شل شدگی و افتادگی شکم می شوند . بر اثر این عوامل عضلات شکم …

پاسخ