آبدومینوپلاستی

آبدومینوپلاستی

آبدومینوپلاستی
نتیجه ی حاصل شده ازانجام عمب آبدو مینوپلاستی کوچک شدن شکم و حذف چربی اضافی آن خواهد بود. طی انجام عمل آبدومینوپلاستی چربی ها و …

پاسخ